Attention A T users. To access the menus on this page please perform the following steps. 1. Please switch auto forms mode to off. 2. Hit enter to expand a main menu option (Health, Benefits, etc). 3. To enter and activate the submenu links, hit the down arrow. You will now be able to tab or arrow up or down through the submenu options to access/activate the submenu links.
 

Panrehiyong Tanggapan ng Maynila

Mga Serbisyong Iniaalok Ng Panrehiyong Tanggapan Ng Maynila

 

Ang Panrehiyong Tanggapan ng Maynila ng VA ay nangangasiwa ng iba’t ibang mga serbisyo, kabilang ay ang mga Kabayaran, Edukasyon, Seguro, Pensiyon at Pambokasyong Rehabilitasyon at Pagtatrabaho para sa mga Beterano, mga miyembro ng Serbisyong Militar, ang kanilang mga pamilya at naulila sa Pilipinas.

Ang Pautang sa Pabahay ay hindi maaring magamit sa mga banyagang bansa, kabilang ang Pilipinas. Nag-aalok kami ng mga sumusunod na karagdagang serbisyo:

  • Pagpapayo tungkol sa pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo ng VA at kung paano mag-lapat
  • Impormasyon tungkol sa pangangalaga sa kalusugan at mga benepisyo sa pag-alaala ng mga pumanaw
  • Pagtulong sa mga Beterano, kabilang ang mga taong walang tahanan o nasa panganib na mawalan ng tahanan at matatanda, minorya, at mga Beteranong babae
  • Pampublikong ugnayan

Bisitahin ang Explore VA para sa pangkalahatang ideya ng mga benepisyo at serbisyo ng VA at para sa mga link sa mga detalye ng pagiging karapat-dapat sa benepisyo at impormasyon ng aplikasyon.

Abiso Sa Seguridad

Ang mga laptop na dala ng bisita at mga malalaking electronic devices ay ipinagbabawal na sa mga pasilidad ng U.S. Mission kabilang ang VA Manila. Ang mga tauhan ng seguridad ay hindi awtorisadong mag-imbak ng alinmang aparatong ito habang tinatapos ang inyong appointment sa loob ng VA.

Pagtatatuwa sa Panlabas na mga Link: Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga link na magdadala sa iyo sa labas ng Department of Veterans Affairs (VA) website. Ang VA ay hindi itinataguyod at hindi rin responsable para sa nilalaman ng mga website na naka-link.

https://vaww.cms.webdev.va.gov/iw-cc/command/iw.group.submit

Impormasyon Tungkol sa Opisina

Panrehiyong Tanggapan ng Maynila

Embahada ng U.S.
1501 Roxas Blvd.
Pasay City, PH 1302
Lunes-Biyernes 8am-3pm